1 post – Consilier debutant Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Calitatea Factorilor de Mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • 16 martie 2016, ora 13:00: proba interviu.

Bibliografia și detalii suplimentare se regăsesc aici sau la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, telefon 0265- 314.984.

Anunțuri

3 posturi -Asistent de cercetare științifică Institutul de Biologie și Patologie Celulară „Nicolae Simionescu” din București

Institutul de Biologie și Patologie Celulară „Nicolae Simionescu” din București organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent de cercetare ştiinţifică stagiar, în cadrul proiectelor de cercetare PCCA nr. 127/2012 (1),  PN II-RU-TE-2014-4-1837 (2)  și „Ingineria ţesutului ischemic prin transplant combinatorial: asamblarea pieselor ce induc atât supravieţuirea grefei cât şi repararea ţesutului gazdă” (3).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare: biologie, chimie, biochimie, medicină umană/veterinară, fizică;
 • cunoştinţe de bază în tehnici de: biochimie, biologie celulară şi moleculară;
 • cunoştinţe de limba engleză.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 martie 2016, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 martie 2016, ora 10.00: proba orală și scrisă (1)
 • 15 martie 2016, ora 10.00: proba orală și scrisă (2)
 • 14 martie 2016, ora 10.00: proba orală și scrisă (3)

Relatii suplimentare si bibliografia se pot obtine zilnic intre orele 11-14 la telefon 021.3194518 sau 021.3194524, sau la sediul Institutului – ec. Balaceanu Elena și pe site-ul www.icbp.ro.

TEMATICA 

1. Membrana celulara: structura, functii, metode de investigare.

2. Proteinele: structura, functii, metode de investigare.

3. Principiile generale ale urmatoarelor tehnici: ultracentrifugare, electroforeza, Western blot, PCR, RT-PCR, culturi celulare, metode de determinare a concentratiei proteice.

BIBLIOGRAFIE

Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. Molecular biology of the cell. Garland Science, 2007. (cartea poate fi accesata gratuit de pe internet).

5 posturi – Comisari șefi Garda Naţională de Mediu

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de comisar şef al Comisariatului judeţean Caraş- Severin, al Comisariatului Judeţean Vaslui, al Comisariatului Judeţean Ialomiţa, al Comisariatului Judeţean Cluj şi al Comisariatului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării – Garda Naţională de Mediu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 februarie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Bibliografia:

1. H.G. nr. 1005/2012 pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicare (2), modificată şi completată ulterior;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, modificată şi completată ulterior;
4. H.G. nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;
5. H.G.nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, modificată şi completată ulterior;
6. H.G. nr. 477/2009 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei;
7. H.G. nr. 322 din 29 mai 2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice;
8. Tratatul de aderare România – Uniunea Europeană 25 aprilie 2005, Anexa VII – Mediu;
9. Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată şi completată ulterior;
10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată ulterior;
11. O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, modificată şi completată ulterior;
12. H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediu, modificată şi completată ulterior;
13. Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activitaţii de soluţionare a petiţiilor, modificată şi completată ulterior;
14. Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deseuri;
15. HG nr 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deseuri;
16. H.G. nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, modificată şi completată ulterior;
17. H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
18. Legea nr. 107/1996 legea apelor cu completările şi modificărie ulterioare;
19. Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu completările şi modificărie ulterioare;
20. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
21. Legea 278/2013 privind emisiile industriale;
22. H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase, modificată şi completată ulterior;
23. H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, modificată şi completată ulterior;
24. Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi completată ulterior;
25. O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare;
26. Ordinul nr. 255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comertul cu specii sălbătice de fauna şi flora, modificat şi completat ulterior;
27. Legea nr. 191/2002 grădinilor zoologice şi acvariilor publice, modificată şi completată ulterior.
28. Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
29. Lege nr. 24 din 15 ianuarie 2007*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor . Republicare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

2 posturi -Asistent de cercetare Universitatea Babeş-Bolyai

Universitatea Babeş-Bolyai anunţă organizarea concursului privind ocuparea în cadrul contractului de cercetare cod PN-II-PT-PCCA-2013-41680, nr. contract 121/01.07.2014 având titlul Consiliere genetică pentru tulburări mentale severe. Integrarea serviciilor inovative în intervenţiile profilactice pentru următorul post vacant:

Asistent de cercetare – 2 posturi

Norma de lucru: 8 ore/zi,

Perioada angajării : determinată 1.03.2016– 30.12.2016

Data  la care are loc selecţia: 11.02.2016, ora 10

Locul desfășurării concursului: Facultatea de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei, str. Republicii nr. 37, sala 21.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 09.02.2016, ora: 12.00 la Biroul Structuri Didactice (Str. M. Kogalniceanu nr. 1), persoana de contact: Teodora Capota (tel +40264405300 int. 5102);

Conţinutul dosarului de candidatura: (1) cerere de înscriere la concurs; (2) curriculum vitae; (3) copie a diplomei de licenta si a diplomei de masterat in psihologie; (4) copie a adeverintei de doctorand in psihologie (sau echivalent).

Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de asistent de cercetare:

 • absolvirea unui program de licență respectiv masterat în psihologie;
 • admiterea in cadrul unui program doctoral ;
 • experiență clinică (consiliere genetica);
 • Probe de selecţie: (1) Analiza dosarului candidatului (eliminatorie); (2) Interviu

Pentru detalii accesați documentul de aici sau accesând site-ul Universității http://goo.gl/jOWd73.

5 posturi – Consilieri Ministerul Sănătăţii

Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

1. Compartiment management drepturi salariale:

 • 1 post consilier, grad profesional asistent;
 • 1 post consilier, grad profesional asistent;
 • 1 post consilier, grad profesional principal;
 • 1 post consilier, grad profesional superior.

2. Compartiment structuri unităţi sanitare:

 • 1 post consilier, grad profesional principal.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 ianuarie -10 februarie 2016, orele 9-14 – depunere dosare la sediul Ministerului Sănătății din intr. Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București – la secretariatul comisiei de concurs, respectiv, Biroul pregătire profesională și încadrări personal – etaj 3, biroul 345(tel. 0213072605)
 • 11.02-17.02.2016 – selecție dosare
 • 24 februarie 2016, ora 11.00: proba scrisă și interviul;

Detalii și bibliografia se regăsesc la http://goo.gl/3sFqa3. Relații suplimentare se obțin la sediul Ministerului Sănătății, din București, str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sectorul 1, telefon: 021/307.26.03, 021/307.26.05.

2 posturi – Consilieri Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a  funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. Consilier clasa I grad profesional asistent la Compartimentul resurse umane;
 2. Consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul financiar, contabilitate.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: domeniul ştiinţe economice sau domeniul ştiinţe administrative, specializarea: administraţie publică sau domeniul ştiinţe juridice: specializarea drept;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice -1 an.
 • consilier superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă domeniul ştiinţe economice;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 februarie 2016, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii și bibliografia se regăsesc la http://goo.gl/7X9oag. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul juridic, contencios, resurse umane, Compartiment resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Piaţa Petru Rareş nr. 1, telefon 0263/213.657, int. 108.

1 post – Redactor SI Complexul Național Muzeal „Astra” din Sibiu

Complexul Național Muzeal „Astra” din Sibiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacantă de redactor S I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolvent studii superioare de lungă durată;
 • vechime în muncă și în domeniul cultural: minimum 3 ani și 6 luni.
 • vechime în muncă şi în domeniul cultural;
 • experiență în unul din domeniile: jurnalism, comunicare și relații publice, coordonare evenimente culturale;
 • limba engleză nivel minim B1.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 februarie 2016, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 februarie 216, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi confirmate ulterior.

Detalii suplimentare nu se regăsesc pe pagina principală a Complexului Muzeal, așa încât ele pot fi obținute la sediul Complexului Național Muzeal ASTRA Sibiu din Piața Mică nr. 11, telefon 0269/202.408.

15 posturi – Institutul National de Cercetare-dezvoltare pentru optoelectronica INOE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE pentru OPTOELECTRONICĂ INOE 2000 cu sediul în Str. Atomiștilor, Nr. 409, Oraș Măgurele, Jud. Ilfov scoate la concurs, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată următoarele posturi:

 •  1 post tehnician treapta III,
 •  1 post tehnician treapta I,
 • 3 posturi asistent cercetare științifică,
 • 4 posturi cercetător științific,
 • 2 posturi cercetător științific gradul III,
 • 4 posturi cercetător științific gradul I.

Locul desfășurării concursului: la sediul INOE 2000 din str. Atomiștilor, Nr. 409, Orașul Măgurele, Jud.Ilfov.

Înscrierea la concurs se face în termen de 30 zile de la data publicării anunțului în ziar.

Site-ul Institutului nu are publicate detalii referitoare la posturile publicate, așa încât detalii privitoare la cerințele postului se găsesc la secretariat, unde se depune și dosarul de concurs: Secretariatul INOE 2000 din str. Atomiștilor, nr. 409, Orașul Măgurele, Jud.Ilfov.

Concursul se va desfăşura în perioada 22-29 februarie.

Relații la telefon:    021/ 457.45.22.

2 posturi – Consilier Direcția Națională Anticorupție

Direcția Națională Anticorupție organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de consilier astfel:

 1. Consilier, grad profesional asistent în cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ, Serviciul financiar, buget, contabilitate şi salarizare – Biroul salarizare şi decontări;
 2. Consilier, grad profesional superior în cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ, Serviciul financiar, buget, contabilitaie şi salarizare – Biroul buget şi contabilitate.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și următoarele condiții specifice:

– pentru funcția de consilier grad profesional asistent în cadrul Biroului salarizare și decontări:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul economic/tehnologia informației, în specialitatea: cibernetică, informatică, automatică;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minim 1 an;
 • cunoștințe de operare și programare pe calculator – nivel avansat;
 • cunoașterea unei limbi străine – nivel mediu.

– pentru funcția de consilier grad profesional superior în cadrul Biroului buget și contabilitate:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul economic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minim 9 ani;
 • cunoștințe de operare și programare pe calculator – nivel mediu;
 • cunoașterea unei limbi străine – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 februarie 2016, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii și bibliografia se găsesc la http://goo.gl/pKiOiR. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Teritorial Timişoara, din Timişoara, str. Martin Luther nr. 2, Judeţul Timiş, de telefon 021 312.14.97/int. 2661 şi 2658.

1 post – Agent de turism Primăria Oraşului Predeal

Primăria Oraşului Predeal, Județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacantă, de agent de turism (cod C.O.R. 422102) din cadrul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Predeal.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • calificarea de agent de turism demonstrată cu certificat de calificare profesională, recunoscut de M.M.F.P.S.P.V. şi M.E.N constituie un avantaj. Cei care nu deţin această calificare se vor angaja în scris că în termen de un an de la data acreditării centrului vor finaliza cursul de agent de turism, sub sancţiunea eliberării din funcţie;
 • abilităţi lucru PC;
 • cunoştinţe de limba engleză avansat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 februarie 2016: proba scrisă;
 • 17 februarie 2016: proba interviu.

Site-ul primăriei nu are postate detalii referitoare la acest post, așa încât relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Predeal, Județul Brașov , str. Mihail Săulescu, nr. 127, telefon: 0268/456.237.